DEFIITIES:

In deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:

 

1: VERKOPER: Auto Rosa | Rosa Automotive, gevestigd en kantoorhoudende te (6827 BX) Arnhem, aan de Leemansweg 70, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56386869.

2: KOPER: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Auto Rosa | Rosa Automotive opdracht heeft gegeven tot het leveren van een voertuig dan wel aan Auto Rosa | Rosa Automotive een voertuig levert en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden daaraan.

3: OVEREENKOMST: iedere schriftelijke of mondelinge afspraak tussen koper en Auto Rosa | Rosa Automotive tot het leveren van diensten en/of het leveren van goederen door Auto Rosa | Rosa Automotive ten behoeve van koper.

4: PARTIJEN: koper en Auto Rosa | Rosa Automotive gezamenlijk.

5: OCCASION(S): gebruikt(e) voertuig(en), .

 

1: ALGEMEEN

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle met verkoper gesloten koopovereenkomsten betreffende voertuigen dan wel onderdelen daarvan en overige toebehoren.

b. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van koper naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk eventueel door koper van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.

 

2: AANBIEDINGEN & TOTSTANDKOMING:

a. Al onze aanbiedingen, onder andere wat betreft prijs, model en uitvoering zijn geheel vrijblijvend, indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald. Koper dient zich zelf zorgvuldig te vergewissen dat de gekozen occasion aan zijn verwachtingen voldoet.

b. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een aankoop door ons schriftelijk of langs elektronische weg is geaccepteerd. Wij zijn ook gerechtigd een mondelinge overeenkomst te accepteren, als schriftelijke of elektronische vastlegging niet heeft plaats gevonden of niet mogelijk blijkt.

c. Aanvullingen op- en/of wijzigingen van- tot stand gekomen overeenkomsten, waaronder annuleringen van gesloten overeenkomsten, gelden slechts indien- en voor zover- ,zij door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

d. Alle overeenkomsten-, wijzigingen daaronder begrepen-, worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door onze directie. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan binnen zeven werkdagen na ondertekening van de koopovereenkomst c.q. orderbevestiging, indien de directie binnen die genoemde periode niet heeft laten blijken de order niet te accepteren.

 

3: PRIJZEN

a. Behalve wanneer anders vermeld, gelden onze verkoopprijzen voor levering af bedrijf verkoper.

b. Behalve wanneer anders vermeld, zijn onze verkoopprijzen inclusief BTW, BPM en betreffen het z.g. meeneemprijzen. De (meer)prijzen van eventuele extra garanties of pakketten worden apart vermeld indien van toepassing en overeengekomen.

c. Er kunnen nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen wijzigingen in rechten, belastingen en accijnzen aan koper worden doorberekend.

 

4: TERMIJNEN

a. Opgegeven leveringstermijnen zijn ter indicatie en nooit te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdig geachte levering dienen wij derhalve eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2. Wij zijn pas in gebreke nadat 21 dagen zijn verstreken, vanaf het moment dat de schriftelijke ingebrekestelling ons heeft bereikt.

 

5: ANNULERING

a: De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

b: De koper is gehouden om binnen één week na annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van de geannuleerde auto. Indien de koper binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht om koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering.

c: In geval koper een of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is koper met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als de uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop koper de geldsom heeft voldaan aan verkoper de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd over alle betalingen welke niet tijdig werden gedaan.

d. Bovendien is koper de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd. Buitengerechtelijke incassokosten, zijn alle kosten welke door ons worden gemaakt, om tot incasso van de door koper uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken. Hieronder vallen onder andere maar niet alleen: declaraties van advocaten en procureurs, deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform de Wet Incassokosten.

6: LEVERING & RISICO OVERGANG

1. Levering geschiedt na aankondiging op een wijze te kiezen door ons, in overleg of zoals overeengekomen met koper:

a. door ter beschikkingstelling van het verkochte aan koper op ons adres:

b. door aflevering van het verkochte aan koper op het adres van koper of zoals met koper overeengekomen.

2. Bij ter beschikkingstelling van het verkochte aan koper op adres van verkoper, dient koper binnen tien dagen, nadat het verkochte ter beschikking staat, het verkochte af te halen.

3. Bij aflevering van het verkochte door ons aan koper op het adres van koper dient koper onmiddellijk af te nemen.

4. Indien koper het verkochte niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn afhaalt of het verkochte niet conform lid 3 van dit artikel afneemt, zijn wij gerechtigd stallingskosten in rekening te brengen conform het in ons bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief. Het risico voor beschadiging en/of tenietgaan is voor koper. Kosten voor stalling zijn in dat geval € 9,50 incl. BTW per dag.

 

7: GARANTIE & AANSPRAAK

1: Occasions worden in beginsel geleverd zonder garantie, tenzij anders overeengekomen en vastgelegd op de koopovereenkomst.

2: Indien bij aankoop en zoals vastgelegd in de koopovereenkomst sprake is van een overeengekomen garantie, dan gelden de voorwaarden daarbij zoals omschreven.

3: Aansprakelijkheid van verkoper vervalt t.a.v. het kosteloze recht op herstel of vergoeding van kosten van welke aard dan ook indien:

Door derden, zonder voorkennis en/of toestemming van verkoper, werkzaamheden werden verricht aan de verkochte occasion, ten aanzien waarvan een beroep op garantie wordt gedaan of anderszins aanspraak wordt gemaakt jegens verkoper.

4: Indien de occasion werd gekocht voor de z.g. meeneemprijs, welke een korting betreft op de normale verkoopprijs, dan vrijwaart koper Auto Rosa | Rosa Automotive van tekortkomingen welke bekend werden gemaakt ten tijde van de koop, waarvoor immers de korting werd verstrekt.

 

7: INRUIL

A: Wanneer bij aankoop van een occasion bij verkoper ook een voertuig van koper wordt ingeruild, blijft het in te ruilen voertuig voor rekening en risico van koper tot op het moment van aflevering. Onder aflevering wordt volgens deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop het in te ruilen voertuig op het terrein van Auto Rosa | Rosa Automotive aangekomen en overgedragen is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

B: Koper garandeert dat de door hem in te ruilen zaak vrij is van rechten en aanspraken van derden, maar bovendien vrij van schade & gebreken is, dan wel slechts sprake is van schade en/of gebreken, zoals tussen partijen is overeengekomen en werd vastgelegd.

Koper is verplicht Auto Rosa | Rosa Automotive alle relevante informatie met betrekking tot de in te ruilen zaak te verstrekken, waarvan hij vermoedt dan wel behoort te weten, dat deze informatie van belang is voor Auto Rosa | Rosa Automotive.

 

8: TOEPASSELIJK RECHT & FORUMKEUZE

1: Op alle overeenkomsten en prijsopgaven tussen koper en Auto Rosa | Rosa Automotive waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2: De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde internationale wet- en regelgeving, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

3: Eventuele geschillen tussen partijen worden behoudens dwingendrechtelijke bepalingen enkel beslecht, door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Auto Rosa | Rosa Automotive is gevestigd.

Mogelijk gemaakt door Mobilox
Rosa Automotive